Informacja w przedmiocie praw i obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Nisku Rafała Rajtara.

Realizując obowiązki informacyjne wynikające z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nisku Rafał Rajtar informuje co następuje:

Administratorem danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nisku Rafał Rajtar, ul. Kościuszki 8, 37-400 Nisko. Z administratorem danych osobowych można skontaktować osobiście podczas dni przyjęć interesantów, tj. w każdy wtorek w godzinach od 12:00 do 17:00 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: nisko.rajtar@komornik.pl

Dane Inspektora Ochrony Danych: Roman Kwieciński, iod.nisko.002@komornik.pl.

Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji ustawowych zadań komornika sądowego i tylko w takim zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji tych zadań. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego, Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 22 marca 2018 roku oraz inne przepisy o randze ustawowej i rozporządzenia stanowiących o uprawnieniach i obowiązkach komornika sądowego.

Dane osobowe są udostępniane osobom oraz innym podmiotom wymienionym we właściwych przepisach i tylko w takim zakresie i celu jakie wynikają z przepisów statuujących działania komornika sądowego. Dane mogą być udostępniane także innym podmiotom, których zadania wynikają z odrębnych ustaw a których ujawnienie jest obowiązkiem komornika wynikającym z tych przepisów, po spełnieniu wszystkich przesłanek umożliwiających ujawnienie tych danych. Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane mogą być udostępniane także kontrahentom kancelarii (np. operatorzy pocztowi, banki) ale tylko w zakresie umożliwiającym realizację zadań komornika sądowego.

W zależności od sprawy z jaką zwraca się do kancelarii osoba zainteresowana, kancelaria wymaga podania w szczególności następujących danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu do korespondencji, numeru PESEL lub NIP oraz adresu miejsca wykonywania działalności gospodarczej.

Jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, osoba zainteresowana może w każdej chwili cofnąć zgodę przesyłając stosowne pismo elektroniczne na adres nisko.rajtar@komornik.pl lub listem poleconym. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych udzielonej przed jej cofnięciem.

Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań ustawowych komornika sądowego. Po zakończeniu postępowania akta spraw zawierające dane osobowe oraz zamknięte urządzenia ewidencyjne przechowywane są przez czas określony w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie przechowywania i niszczenia akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych. Zgodnie z tymi przepisami:

Okres przechowywania akt spraw oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych liczy się od początku roku kalendarzowego następującego po roku, w którym zakończono postępowanie lub zamknięto urządzenie ewidencyjne.

Okres przechowywania akt spraw, w których egzekucję umorzono na podstawie art. 883 § 2 Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, liczy się dopiero po całkowitym rozliczeniu depozytu.

Materiały archiwalne są przechowywane przez okres 10 lat, a dokumentacja niearchiwalna przez okres 5 lat, za wyjątkiem następujących okresów:

    • Przez okres 12 lat przechowuje się akta spraw, w których nie doszło do wyegzekwowania całości świadczenia.

    • Przez okres 10 lat przechowuje się akta spraw: o egzekucję z nieruchomości, w których mimo wyznaczenia terminu licytacji nie doszło do przysądzenia własności nieruchomości, o egzekucję w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej, w których mimo wyznaczenia terminu licytacji nie doszło do przysądzenia własności nieruchomości.

Kancelaria pozyskuje dane osobowe ze źródeł publiczne dostępnych, od stron postępowania egzekucyjnego czy zabezpieczającego, od podmiotów trzecich, w szczególności od organów władzy publicznej, banków, organów rentowych, organów spółdzielni mieszkaniowych i innych podmiotów wymienionych w art. 761 Ustawy Kodeks postępowania cywilnego.

Kancelaria przetwarza dane osobowe zwykłe oraz szczególne kategorie danych osobowych, w tym dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych. Dane te są pozyskiwane i gromadzone w związku z realizacją zadań ustawowych komornika i tylko w celu realizacji tych zadań. Jeżeli przetwarzanie tych danych nie jest konieczne, Administrator niezwłocznie usuwa wskazane dane osobowe.

Na podstawie zgody mogą być przetwarzane dane osobowe w celach zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www czy danych pozyskiwanych w procesie rekrutacji.

Strona lub Uczestnik postępowania ma prawo żądania dostępu do danych osobowych, które dotyczą tej osoby, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w określonym zakresie. Cofnięcie zgody co do przetwarzania danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania. W celu realizacji powyższych uprawnień należy skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych. Administrator może odmówić realizacji żądania strony lub uczestnika postępowania jeżeli wykonanie żądania uniemożliwi realizację ustawowych zadań komornika sądowego. Osoba lub uczestnik postępowania mogą wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). Nie może to jednak wywoływać wobec osób, których dane dotyczą żadnych skutków prawnych w postaci automatycznego zawarcia umowy, obciążenia prawami bądź obowiązkami lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację osoby, której dane dotyczą.

Informacje w przedmiocie cookies.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny danych osobowych użytkownika. Podanie danych osobowych na niniejszej stronie jest dobrowolne. Podanie tych danych następuje w przypadku kontaktu Użytkownika za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej z Administratorem systemu.

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w serwisie http://wszystkoociasteczkach.pl/

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nisku Rafał Rajtar.

Pliki cookies wykorzystywane są w jedynie w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych. Dane nie są przypisywane do konkretnych osób odwiedzających Serwis a ich gromadzenie ma na celu usprawnienie działania Serwisu.

Serwis może zawierać odnośniki do innych stron. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść tych stron oraz za politykę cookies, która jest wykorzystywana na tych stronach.

Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies w swoich przeglądarkach internetowych. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą jednak wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Więcej informacji jak wyłączyć pliki cookies znajduje się w serwisie http://jakwylaczyccookie.pl/