FAQ

Kim jest komornik sądowy?

Komornik Sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym. Ma prawo stosować określone w przepisach środki przymusu w celu wyegzekwowania świadczenia należnego wierzycielowi.

Jaka jest różnica między windykatorem a komornikiem?

Windykator jest pracownikiem określonej firmy windykacyjnej. Nie jest funkcjonariuszem publicznym i nie działa w imieniu państwa, lecz w imieniu określonego przedsiębiorstwa. Nie posiada uprawnień takich jakie posiada komornik, np. nie może przeszukać pomieszczeń dłużnika, zarządzić przymusowego otwarcia drzwi, zająć ruchomości. Jego rola powinna się sprowadzać do prób polubownego załatwienia sprawy z dłużnikiem na etapie postępowania przed egzekucją sądową.

Jakie jeszcze czynności oprócz egzekwowania świadczeń wykonuje komornik?

Komornikowi oprócz egzekwowania świadczeń pieniężnych i niepieniężnych powierzone są następujące zadania:

  • zabezpieczanie roszczeń w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne

  • wykonywanie postanowień o zabezpieczenie spadku

  • sporządzanie spisów inwentarza

  • na polecenie sądu – osobiste doręczanie adresatowi zawiadomień sądowych, pism procesowych oraz innych dokumentów sądowych

  • doręczanie przesyłek sądowych na wniosek podmiotu zobowiązanego przez sąd do doręczenia przez komornika
  • ustalanie aktualnego miejsca zamieszkania adresata na wniosek podmiotu którego sąd zobowiązał do doręczenia przez komornika
  • sporządzenie protokołu stanu faktycznego

  • na wniosek organizatora licytacji – sprawowanie urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty

Co to jest tytuł wykonawczy?

Najogólniej mówiąc jest to określony przepisami dokument który stanowi podstawę wszczęcia egzekucji. Komornik nie może wszcząć egzekucji na żądanie wierzyciela, który nie posiada tytułu wykonawczego. Co jest tytułem wykonawczym szczegółowo określa Kodeks postępowania cywilnego. Są to np. opatrzone klauzulą wykonalności prawomocne orzeczenia sądu, ugody zawarte przed sądem. Tytułem wykonawczym może być w określonych okolicznościach także akt notarialny (np. w sytuacji gdy dłużnik w akcie notarialnym poddał się egzekucji co do zapłaty określonej sumy do wysokości w akcie wprost określonej lub oznaczonej za pomocą klauzuli waloryzacyjnej).

Dłużnik nie zapłacił mi swojego długu lub dalej się nie wyprowadził z mieszkania mimo orzeczonej eksmisji. Co muszę zrobić by wszcząć egzekucję?
 • Wysłać listem poleconym lub złożyć osobiście w kancelarii wypełniony wniosek egzekucyjny – wnioski znajdują się w zakładce: WNIOSKI. Instrukcja wypełniania znajduje się w poszczególnych wzorach. Należy przede wszystkim pamiętać o tym by we wniosku wskazać świadczenie, które ma podlegać egzekucji oraz dane wierzyciela i dłużnika. Wniosek musi być podpisany. Wierzyciel nie musi wskazywać sposobów egzekucji, które ma zastosować komornik. Jeżeli jednak chce by komornik egzekwował świadczenie przy zastosowaniu konkretnych sposobów egzekucji, powinien te sposoby wskazać.

 • Wierzyciel dysponujący tytułem wydanym w elektronicznym postępowaniu upominawczym może złożyć do komornika wniosek także elektronicznie za pośrednictwem systemu obsługującego elektroniczne postępowanie upominawcze.

 • Kodeks postępowania cywilnego umożliwia również złożenie wniosku egzekucyjnego ustnie do protokołu – protokół wówczas spisuje komornik w obecności wierzyciela i zamieszcza informacje wskazane przez niego a które powinny się znaleźć w ,,standardowym” wniosku egzekucyjnym.

 • Do każdego wniosku dołącza się oryginalny tytuł wykonawczy (w przypadku wniosków składanych elektronicznie tytuł wykonawczy znajduje się także w systemie elektronicznym). Jeżeli pismo składa pełnomocnik, musi dołączyć również oryginał lub uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa.

Dlaczego składając do komornika wniosek o wszczęcie egzekucji muszę zostawić komornikowi oryginał tytułu?

W ten sposób Ustawodawca zabezpiecza interesy dłużnika przed możliwością egzekwowania tego samego świadczenia na podstawie tego samego tytułu wykonawczego u kilku komorników. Jeżeli świadczenie wierzyciela nie zostało w całości zaspokojone komornik powinien po zakończeniu postępowania tytuł wykonawczy zwrócić wierzycielowi. Na tytule komornik czyni wzmiankę w jakim zakresie roszczenie wierzyciela zostało zaspokojone.

Czy jako wierzyciel ponoszę jakieś koszty w związku z wszczęciem egzekucji?

przypadku dochodzenia roszczeń np. alimentacyjnych lub pracowniczych wierzyciele nie ponoszą jakichkolwiek kosztów w związku ze wszczęciem egzekucji. Pozostali wierzyciele zobowiązani są do wpłaty zaliczki na wydatki, które powstaną w toku postępowania egzekucyjnego. Należy pamiętać, że ostatecznie to dłużnik ponosi koszty egzekucji a w przypadku pierwszej kwoty ściągniętej od dłużnika, kwota ta jest zwracana wierzycielowi tytułem wpłaconej zaliczki. W przypadku bezskutecznej egzekucji kwota zaliczki wierzyciela ,,dopisuje” się ogólnego zobowiązania dłużnika i może być egzekwowana w następnym postępowaniu egzekucyjnym.

Wysokość wydatków uzależniona jest od tego jakich czynności domaga się wierzyciel:

 • koszty wysyłki korespondencji za 1 list polecony wynoszą 7,79 zł

 • zapytania do systemu OGNIVO o rachunki bankowe dłużnika dokonywane są przez tutejszą kancelarię za darmo bez zaliczki, w związku z zawartą przez komornika umową abonamentową z KIR

 • elektroniczne zapytanie do ZUS – 45,44 zł (zapytanie pozwala określić płatników składek dłużnika, jego rachunki bankowe, to czy pobiera emeryturę, rentę, itp.)

 • elektroniczne zapytanie do Urzędu Skarbowego – 50 zł lub darmowe w zależności od wskazanych informacji (rachunki bankowe, zgłoszone dochody, informacja o egzekucjach administracyjnych, zgłoszenie nabycia spadku, pojazdów, itp.)

 • zapytanie do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców – zapytanie darmowe. Pozwala określić pojazdy dłużnika, których jest właścicielem lub współwłaścicielem

 • elektroniczne zapytanie w ramach systemu Elektronicznej Księgi Wieczystej – 20 zł za jedno kryterium zapytania, np. numer PESEL. Maksymalna zaliczka – 40 zł

 • elektroniczne zapytanie do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej – zapytanie darmowe

 • elektroniczne zapytanie do systemu Geoportal powiatu niżańskiego – darmowe (wskazuje czy dłużnik posiada nieruchomości (w celu ustalenia jakie dokładnie są to nieruchomości konieczne jest uiszczenie zaliczki na koszt zapytania ustalany przez Starostwo Powiatowe (przeważnie 150 – 300 zł)
 • zapytania do innych urzędów i podmiotów (np. Biur Ewidencji Ludności, Spółdzielni Mieszkaniowych) – z reguły darmowe

 • w sytuacji gdy wierzyciel wnosi o wszczęcie egzekucji z nieruchomości dłużnika, zobowiązany jest do wniesienia opłaty tytułem wpisu do księgi wieczystej ostrzeżenia o wszczęciu egzekucji. Opłata za wpis ostrzeżenia o wszczęciu egzekucji do księgi wieczystej wynosi 100 zł. Opłata jest zwracana wierzycielowi w przypadku wyegzekwowania kwot od dłużnika.

Powyższe koszty nie są wynagrodzeniem komornika, lecz wydatkami, które ponoszone są w toku egzekucji na rzecz określonych podmiotów, np. 45,44 zł komornik płaci ZUS za udzielenie odpowiedzi na zapytanie.

Wszczęcie egzekucji świadczeń niepieniężnych (np. opróżnienie pomieszczeń z osób i rzeczy) uzależnione jest od wniesienia opłaty, które określone są sztywno w Ustawie o kosztach komorniczych z dnia 28.02.2018r. Przykładowo w przypadku egzekucji wydania rzeczy ruchomej opłata stała wynosi 400 zł. Przy czym zgodnie z art. 32 wskazanej Ustawy, jeżeli dłużnik spełni świadczenie stwierdzone w tytule wykonawczym najpóźniej na 3 dni przed planowanym wykonaniem tytułu wykonawczego, komornik zwraca wierzycielowi 50% uiszczonej opłaty. Jeżeli spełnienie świadczenia przez dłużnika nastąpiło przed doręczeniem dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji albo wezwania do dobrowolnego wykonania obowiązku, komornik zwraca wierzycielowi część uiszczonej opłaty przekraczającą kwotę 200 złotych.

W jaki sposób komornik egzekwuje świadczenie należne od dłużnika?

Komornik może stosować tylko takie sposoby egzekucji na jakie pozwalają mu przepisy. Kodeks postępowania cywilnego wyróżnia następujące sposoby egzekucji:

 • egzekucję z ruchomości

 • egzekucję z wynagrodzenia za pracę

 • egzekucję z rachunków bankowych

 • egzekucję z innych wierzytelności

 • egzekucję z praw majątkowych (np. z akcji, obligacji i innych papierów wartościowych)

 • egzekucję z nieruchomości

 • uproszczoną egzekucję z nieruchomości

 • egzekucję ze statków morskich

Przy egzekucji świadczeń niepieniężnych mówi się o wydaniu ruchomości, wydaniu nieruchomości lub statku albo opróżnieniu pomieszczenia z osób i rzeczy, wprowadzeniu w posiadanie nieruchomości.

W jaki sposób komornik ustala majątek dłużnika?

W sytuacji gdy wierzyciel nie ma wiedzy na temat majątku dłużnika z którego można prowadzić egzekucję komornik ustala majątek dłużnika w drodze czynności terenowych, wzywa dłużnika do złożenia wykazu majątku (dłużnik składa ten wykaz pod rygorem odpowiedzialności karnej). Komornik występuje także do właściwych urzędów z określonymi zapytaniami, np. do ZUS celem ustalenia pracodawcy dłużnika, do systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Dzięki systemowi OGNIVO ustala rachunki bankowe. System EKW umożliwia uzyskanie informacji o nieruchomościach dłużnika. Większość zapytań odbywa się w sposób elektroniczny, tak więc komornik ustala majątek nadający się do egzekucji relatywnie szybko.

dlaczego komornik chce wejść do mieszkania mimo że nie ma ,,nakazu wejścia"?

Komornik sądowy działa na podstawie procedury cywilnej a nie karnej. Nie potrzebuje ,,nakazu wejścia” by wejść do mieszkania. Wystarczającym elementem jest wykonywanie swoich zadań na podstawie określonego tytułu wykonawczego i wniosku wierzyciela. Należy pamiętać ze nieotworzenie mieszkania komornikowi i tak nie uchroni przed egzekucją komorniczą. Komornik dysponuje szeregiem narzędzi przewidzianych w przepisach, może np. zarządzić przymusowe otwarcie drzwi (nawet pod nieobecność dłużnika), przeszukać jego mieszkanie. Wszystkie te czynności ostatecznie prowadzą do zwiększenia kosztów egzekucyjnych które i tak ponieść musi dłużnik.

czy mogę odmówić komornikowi okazania dowodu osobistego?

Nie. Zgodnie z art. 28 Ustawy o komornikach sądowych komornik wykonując swoje czynności ma prawo legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości. Prawo legitymowania dotyczy więc nie tylko dłużnika ale np. obecnych na miejscu domowników dłużnika. Dlatego nieokazanie komornikowi dowodu osobistego stanowi wykroczenie z art. 65 kodeksu wykroczeń za które grozi kara ograniczenia wolności lub grzywny.

Jakie podstawowe uprawnienia posiada komornik przy wykonywaniu czynności?

Komornik jest funkcjonariuszem publicznym. Dlatego może stosować tylko takie narzędzia, które dają mu odpowiednie przepisy. W wykonywaniu swoich ustawowych zadań komornik może m.in. –

 • żądać od szeregu podmiotów i urzędów wymienionych w kodeksie postępowania cywilnego udzielenia informacji na temat stanu majątkowego dłużnika lub składników jego majątku oraz danych adresowych

 • w przypadku nieuzasadnionej odmowy udzielenia komornikowi informacji lub wyjaśnień komornik może na wniosek wierzyciela lub z urzędu ukarać osobę odpowiedzialną grzywną w kwocie do 2.000 zł

 • odnośnie osób które zachowują się niewłaściwie w miejscu czynności lub przeszkadzają czynnościom komornika, np. w miejscu zamieszkania dłużnika – komornik najpierw takie osoby upomina. W przypadku bezskuteczności upomnienia komornik wydala takie osoby z miejsca czynności. W przypadku niezastosowania się do wezwania do wydalenia z miejsca czynności komornik może takie osoby ukarać grzywną w kwocie do 1.000 zł

 • w razie oporu komornik korzysta z pomocy Policji – jeżeli opór stawia osoba wojskowa, z wyjątkiem żołnierza pełniącego terytorialną służbę wojskową dyspozycyjnie, komornik wzywa pomocy właściwego organu wojskowego, chyba że zwłoka grozi udaremnieniem egzekucji, a na miejscu nie ma organu wojskowego

 • w przypadku nieotwarcia pomieszczeń lub innych schowków dobrowolnie, komornik może zarządzić ich przymusowe otwarcie

 • może wezwać dłużnika do złożenia wykazu majątku lub innych wyjaśnień – dłużnik składa wykaz majątku pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia (kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności)

 • komornik może przeszukać mieszkanie czy rzeczy dłużnika – jeżeli to nie wystarcza komornik może nadto przeszukać odzież którą dłużnik ma na sobie. Komornik może to uczynić także wówczas gdy dłużnik chce się wydalić z miejsca czynności lub gdy zachodzi podejrzenie że chce usunąć spod egzekucji rzeczy które ma przy sobie. Jeżeli w czasie dokonywania czynności egzekucyjnych w mieszkaniu dłużnika komornik zauważy, że dłużnik oddał poszukiwane przedmioty swemu domownikowi lub innej osobie do ukrycia, komornik może przeszukać odzież tej osoby oraz przedmioty, jakie ma ona przy sobie. Przeszukanie odzieży na osobie dłużnika oraz przedmiotów, które ma przy sobie, poza miejscem zamieszkania,przedsiębiorstwem, zakładem oraz gospodarstwem dłużnika może nastąpić na podstawie pisemnego zezwolenia właściwego prezesa sądu rejonowego. W wypadkach niecierpiących zwłoki przeszukanie może być dokonane bez zezwolenia, jednakże czynność taka musi być niezwłocznie po dokonaniu przedstawiona do zatwierdzenia prezesowi sądu rejonowego

 • pracodawcy lub innemu podmiotowi, który wypłacił świadczenie dłużnikowi po zajęciu lub nie udzielił odpowiedzi na zajęcie, komornik wymierza grzywnę w kwocie do 5.000 zł

 • inne uprawnienia wymienione w Kodeksie postępowania cywilnego i w Ustawie o komornikach sądowych – np. prawo legitymowania osób podczas wykonywania czynności

Napisz do kancelarii

Dane kancelarii:
ul. Kościuszki 8,
37-400 Nisko
tel. 534-848-373

nisko.rajtar@komornik.pl
ePUAP: /KS_Rafal_Rajtar/domyslna
ID EPU: 2690

Konto:
93 1600 1462 1876 5751 7000 0001
BGŻ BNP Paribas

Niniejsza strona ma charakter informacyjny a zamieszone na niej treści nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez Kancelarię